Sikkerhet

Kvalitet og miljø

Vi jobber for å hjelpe bedrifter og organisasjoner med å forbedre økonomisk internkontroll. Vi ser aktivt kvalitets- og miljøarbeid som en selvfølge i vår daglige drift.

 

Kvalitetsarbeid

Alle ansatte hos Inyett bidrar til å skape fornøyde kunder. Dette gjør vi for eksempel gjennom rask og korrekt kundestøtte, gjennom profesjonelt gjennomførte tjenesteleveranser og med et tjenestetilbud som oppfyller kundenes behov. Et systematisk kvalitetsarbeid handler om å alltid utvikle våre tjenester og arbeidsmåter, slik at vi større grad kan oppfylle våre kunders forventninger. Ved å måle kundetilfredshet kan vi følge med hvordan vi lykkes med dette, og samtidig finne ut hvordan vi kan bli enda bedre.

Vår kvalitetspolicy

Inyett skal, gjennom å stadig utvikle og forbedre våre tjenester og tilpasse dem etter våre kunders behov, beholde og styrke kundenes tillit. Kvalitet er selskapets viktigste konkurransefordel, noe som innebærer at alle medarbeidere må utføre arbeidet sitt på en riktig måte og levere tjenesten/servicen til riktig tid, både internt og eksternt.

• Kundene våre skal bli møtt med imøtekommenhet og høy tilgjengelighet.
• Selskapet skal være preget av en gunstig forbedringskultur, gjennom bl.a. åpenhet om problemløsning og en engasjert ledelse.
• Vi skal oppfylle alle krav som stilles til vårt selskap gjennom lover, forordninger og avtaler.
• Vårt mål skal være å ha så høy kvalitet på arbeidet vårt som mulig, slik at vi får fornøyde kunder og selskapet vårt kan vokse.
• Vi skal minimum levere service og tjenester i henhold til de kravene som er avtalt, samt etterstrebe økt kundetilfredsstillelse og forbedring av virksomheten.
• Vi gir alle ansatte høy motivasjon og ansvarsfølelse, og når gjennom dette en høy og jevn kvalitet.
• Vi skal hele tiden etterstrebe forbedringer og kontrollsystem for å sikre den forespeilede kvaliteten.
• Vi forplikter oss til å tilpasse tilgjengelige krav fra interessenter og kunder, lover og forordninger, dette er et minimumskrav for vårt selskap.

ISO Sertifikat

Fordelene med et kvalitetsledelsessystem
Stadig flere selskap forstår viktigheten av å være ISO-sertifisert. Sertifiseringen er et bevis på at Inyetts kvalitetsarbeid faktisk holder mål. Det er også en av våre metoder for å oppfylle kravene og ønskene som kunder og leverandører har. For enkelte er det til og med nødvendig å være sertifisert for å i det hele tatt få være med på innkjøp. Som kunde i et ISO-sertifisert foretak vet du også at samarbeidspartneren din har orden i sakene sine.

ISO9001

Miljøvernpolicy

Inyett skal i sin drift følge gjeldende miljøregler og generelt være en del av arbeidet med å skape et godt samfunn. Inyett er oppmerksomme på de globale miljøspørsmålene og selskapets mulighet til å direkte og indirekte påvirke dette.

Vi ivaretar vårt miljøansvar og omsetter vår miljøpolicy i praksis gjennom:
Inyett skal i sin drift følge gjeldende miljøregler og generelt være en del av arbeidet med å skape et godt samfunn. Inyett er oppmerksomme på de globale miljøspørsmålene og selskapets mulighet til å direkte og indirekte påvirke dette.

• Aktivt forhindre forurensning.
• Så langt som mulig, resirkuler kontor og forbruksvarer og minimer bruken av engangsartikler.
• Prøv å redusere forbruket av papir og annet kontorrekvisita.
• Bruk og håndter energi på en ansvarlig måte.
• Prøv å bruke, når det er mulig, ny teknologi for distribusjon og kommunikasjon (e-post, videokonferanser, etc.).
• Velg først og fremst transportmidler som gir minst mulig miljøpåvirkning, i forbindelse med forretningsreiser.
• Informere aktivt om og markedsføre miljøvennlige tjenester.
• Ta hensyn til miljøpåvirkningen når du anskaffer varer og tjenester, og strebe etter kunnskap om det mest miljøvennlige alternativet ved enhver anledning.
• Prøv å bruke miljøgodkjente produkter for å få tilgang til den mest moderne, miljøvennlige teknologien.
• Strebe etter å øke andelen grønne biler i firmabilparken.
• Jobber kontinuerlig med informasjon og opplæring, både for ansatte og kunder.
• Presenter miljørelaterte forbedringsforslag i daglig drift.
• Overholde gjeldende miljølovgivning og andre gjeldende normer og forskrifter, som kan tilskrives miljøaspektene.

ISO-Sertifikat

Fordelene med et miljøbevisst ledelsessystem
Det gir mange fordeler å drive aktivt miljøarbeid. Delvis fordi selskapet vårt oppnår mindre ressursbruk og lavere kostnader for avfallshåndtering, men også for miljøet generelt.

Et levende og velintegrert miljøbevisst ledelsessystem gir oss til og med:

• Økt prosesseffektivitet
• Redusert bruk av ressurser og materialer per levert fordel
• Redusert avfallsproduksjon per levert nytte, og dermed reduserte kostnader for avfallshåndtering.
• Økt andel fornybare ressurser og system
• Økt velvilje og økt troverdighet for organisasjonens miljøarbeid.
• Økt kompetanse i organisasjonen
• Økt dialog mellom organisasjonen og interessenter

ISO14001
Support