Om webbplatsen

Om Cookies

Användningen av cookies sker mot bakgrund av att du konfigurerar din tillgång till internet efter dem. Cookies är små filer av information som sparas i din dator och gör det möjligt för oss att identifiera dig nästa gång du använder vår hemsida och ger möjlighet till att kundanpassa och göra sidan mer relevant för dig vid användning. Cookies används inte för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera innehållet i dina filer.

Du kan förhindra lagringen av cookies genom att göra en lämplig inställning i din webbläsare. Vi måste dock påpeka att om du gör det, kommer du inte att kunna använda alla funktioner på denna hemsida i full utsträckning. Du kan också förhindra förvärv och bearbetning av uppgifter som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och som genereras av cookies från Google genom att enkelt ladda ner och installera plug-ins för detta ändamål.

Du kan styra och ändrina dina val här.

GDPR/Privacy policy

Inyett arbetar aktivt med frågor kring informationssäkerhet och GDPR. Vi har därmed en struktur och ett konkret tillvägagångssätt när vi hanterar vår information. Genom att aktivt arbeta utifrån riktlinjerna inom GDPR har vi kontroll på vilka informationstillgångar som finns samt vilka krav och behov som ställs på informationssäkerheten.

Behandlingen av personuppgifter om Inyetts kunder

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Inyett AB. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig

Inyett AB är personuppgiftsansvarig enligt GDPR – Dataskyddsförordningen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget. Observera att vårt norska dotterbolag Inyett AS är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för deras verksamhet.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Inyett AB kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud Catherine Borgkvist, som du når på catherine.borgkvist@inyett.se, eller 0722 – 52 90 40. Har du allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud under adressen:

Inyett AB
Drottninggatan 20-22
252 21 Helsingborg, Sverige

Beställningar och reklamationer

När du beställer en vara eller tjänst hos Inyett AB via till exempel Internet, telefon eller direkt av våra säljare, kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Inyetts tjänster samt för marknadsföringsändamål inom den koncern som Inyett AB tillhör (inga personuppgifter lämnas ut utanför koncernen). Personnummer registreras endast när våra kunder vill använda BankID som inloggningsalternativ. Vid reklamationer/klagomål kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera din beställning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer och för att du ska kunna ta tillvara din rätt när det t.ex. gäller garantier.

Uppgifter om företag

För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i Inyett AB. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till Dataskyddsombud (adress finns ovan). Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du vända dig till vårt Dataskyddsombud (kontaktinformation finns ovan).

Miljöpolicy

Inyett skall i sin verksamhet följa tillämpliga miljöregler och i övrigt vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle. Inyett är medvetet om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan.

 

Vi tillämpar vårt miljöansvar och omsätter vår miljöpolicy i praktiken genom att:

 • Aktivt förebygga föroreningar.
 • Så långt det är möjligt, återvinna kontors- och förbrukningsmaterial och minimera användandet av engångsartiklar.
 • Sträva efter en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial.
 • Använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt.
 • Sträva efter att, där det är möjligt, utnyttja ny teknik för distribution och kommunikation (e-post, videokonferenser etc.).
 • I första hand välja transportmedel som ger minsta möjliga miljöbelastning, i samband med tjänsteresor.
 • Aktivt informera om och marknadsföra miljövänliga tjänster.
 • Ta hänsyn till inverkan på miljön vid upphandling av varor och tjänster och eftersträva kunskap om det miljövänligaste alternativet vid varje tillfälle.
 • Sträva efter att använda miljögodkända produkter för att få tillgång till den mest moderna, miljövänliga tekniken.
 • Sträva efter att öka andelen miljöbilar i tjänstebilsflottan.
 • Kontinuerligt arbeta med information och utbildning, till såväl personal som kunder.
 • Framföra miljörelaterade förbättringsförslag i den dagliga verksamheten.
 • Uppfylla gällande miljölagstiftning och andra aktuella normer och regelverk, som kan hänföras till miljöaspekterna.

Kvalitetspolicy

Inyett AB arbetar med att hjälpa företag och organisationer till förbättrad ekonomisk internkontroll. Vi ser ett aktivt kvalitetsarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.

Kvalitetsarbete

Varje medarbetare på Inyett bidrar till att skapa nöjda kunder. Vi gör det till exempel genom ett snabbt och korrekt bemötande i vår kundtjänst, genom professionellt genom förda tjänsteleveranser och med ett tjänsteutbud som möter kundernas behov. Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om en vilja att alltid utveckla våra tjänster och arbetssätt för att bättre möta våra kunders förväntningar. Genom att mäta kundnöjdhet kan vi följa hur vi lyckas med detta och samtidigt lära oss hur vi kan bli ännu bättre.

Vår kvalitetspolicy

Genom att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster samt anpassa dem efter våra kunders behov ska Inyett bibehålla och förstärka förtroendet hos kundkretsen. Kvalitet är bolagets viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänsten/servicen i rätt tid.

 • Våra kunder ska uppleva ett gott bemötande och en hög tillgänglighet.
 • Verksamheten ska präglas av en gynnsam förbättringskultur genom bl.a. öppenhet vad gäller problemlösning och en engagerad ledning.
 • Vi ska uppfylla samtliga krav som ställs på vår verksamhet genom lagar, författningar och avtal.
 • Vi ska sträva efter en så hög kvalitet på vårt arbete att vi får nöjda kunder och blir framgångsrika i vår verksamhet.
 • Vi skall minst leverera service och tjänster enligt de krav som överenskommits samt ständigt sträva efter ökad kundnytta och förbättring av verksamheten.
 • Genom att alla medarbetare ges en hög motivation och känsla för ansvar skall vi nå en hög och jämn kvalité.
 • Vi ska ständigt sträva efter förbättringar och kontrollsystem för att säkerställa utlovad kvalité.
 • Vi åtar oss att tillämpa tillgängliga krav från intressenter och kunder, lagar och förordningar är minimikrav för vår verksamhet.

Utgivningsbevis

Inyett AB innehar utgivningsbevis och därmed ett grundlagsskydd för webbplatsen.

Vid publicering på internet kan yttrandefriheten skyddas på samma sätt som i radio, tv och tidningar. Vissa kan omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd, som exempelvis massmediaföretag. Men även mindre företag och privatpersoner kan ansöka om utgivningsbevis för att få sin webbplats grundlagsskyddad.

Vad innebär grundlagsskydd?

Grundlagsskyddet innebär bland annat att:

 • Särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott
 • Utgivaren ansvarar för det som publiceras
 • Meddelare har rätt att vara anonyma – myndigheter får inte forska efter deras namn och journalister får inte avslöja meddelarens identitet
 • Myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (censurförbud)
 • Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller när det strider mot den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. Förordningen påverkar alltså inte verksamheter med utgivningsbevis och massmedieföretags automatiskt skyddade databaser.
 • » På Datainspektionens webbplats finns information om GDPR.

Utgivningsbevis

Företag, organisationer och privatpersoner vars databaser, exempelvis en webbplats, som inte omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger ett motsvarande grundlagsskydd. Det är frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis.

» Läs mer om utgivningsbevis här
» Läs mer om vad en databas är här

Personuppgifter på nätet

Vi får många frågor som gäller personuppgifter som publiceras på webbplatser. Vi vill här förklara några av de regler som gäller och hur det kan komma sig att personuppgifter i vissa fall får publiceras utan din tillåtelse.

Dataskyddsförordningen (GDPR) och utgivningsbevis

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Den kallas också GDPR och ersätter personuppgiftslagen.

Ett utgivningsbevis innebär att förordningens regler om personuppgiftsbehandling inte gäller när det skulle strida mot den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. Förordningen påverkar alltså inte databaser med utgivningsbevis och massmedieföretags automatiskt skyddade databaser.

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för de nya reglerna, skriver på sin webbplats om hur GDPR kommer att påverka verksamheter med utgivningsbevis.

Utgivningsbevis ger grundlagsskydd

Ett utgivningsbevis innebär att exempelvis en webbplats får grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskyddet gör att reglerna i dataskyddsförordningen inte gäller och då är det tillåtet att publicera personuppgifter som till exempel namn och adress utan att företaget/personen som driver webbplatsen behöver din tillåtelse.

» Läs mer om utgivningsbevis 

Alla webbplatser som publicerar personuppgifter har inte utgivningsbevis och för dem gäller dataskyddsförordningen. Du kan söka i vårt tillståndsregister och få reda på om en viss webbplats har utgivningsbevis.

Gränser för yttrandefriheten

Ett utgivningsbevis ger inte rätt att publicera vad som helst. Innehåll som strider mot grundlagen som till exempel förtal, olaga hot eller hets mot folkgrupp kan polisanmälas.

Vad kan jag göra om jag inte vill att mina personuppgifter ska finnas på en webbplats?

Myndigheten för press, radio och tv kan inte ta bort personuppgifter åt dig eller be företaget/personen som driver webbplatsen att ta bort uppgifterna. Kontakta istället den som driver webbplatsen och be att dina uppgifter tas bort. Men om det finns ett utgivningsbevis för webbplatsen så har de rätt att publicera uppgifterna och behöver inte ta bort dem.

Vem som helst kan ansöka om ett utgivningsbevis för sin webbplats. Det är Myndigheten för press, radio och tv som utfärdar utgivningsbevis.

Ansvarig utgivare: Catherine Borgkvist

 

ISO

Fördelar med ett kvalitetsledningssystem

Allt fler företag inser vikten av att vara ISO-certifierade. Certifieringen är ett bevis på att Inyetts kvalitetsarbete faktiskt håller måttet. Det är också ett av våra sätt att svara på de krav och önskemål som kunder och leverantörer ställer på oss. För vissa är det till och med en nödvändighet att vara certifierade för att överhuvudtaget få vara med i upphandlingar. Som kund till ett ISO-certifierat företag vet du också att det är ordning och reda på din samarbetspartner.

Fördelar med ett miljöledningssystem

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för att vårt företag får en minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

Ett levande och väl integrerat miljöledningssystem ger oss även:

 • Ökad processeffektivitet
 • Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
 • Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för avfallshantering
 • Ökad andel förnybara resurser och system
 • Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
 • Ökad kompetens i organisationen
 • Ökad dialog mellan organisation och intressenter