Om webbplatsen

Miljöpolicy

Inyett skall i sin verksamhet följa tillämpliga miljöregler och i övrigt vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle. Inyett är medvetet om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan.

Vi tillämpar vårt miljöansvar och omsätter vår miljöpolicy i praktiken genom att:

 • Aktivt förebygga föroreningar.
 • Så långt det är möjligt, återvinna kontors- och förbrukningsmaterial och minimera användandet av engångsartiklar.
 • Sträva efter en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial.
 • Använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt.
 • Sträva efter att, där det är möjligt, utnyttja ny teknik för distribution och kommunikation (e-post, videokonferenser etc.).
 • I första hand välja transportmedel som ger minsta möjliga miljöbelastning, i samband med tjänsteresor.
 • Aktivt informera om och marknadsföra miljövänliga tjänster.
 • Ta hänsyn till inverkan på miljön vid upphandling av varor och tjänster och eftersträva kunskap om det miljövänligaste alternativet vid varje tillfälle.
 • Sträva efter att använda miljögodkända produkter för att få tillgång till den mest moderna, miljövänliga tekniken.
 • Sträva efter att öka andelen miljöbilar i tjänstebilsflottan.
 • Kontinuerligt arbeta med information och utbildning, till såväl personal som kunder.
 • Framföra miljörelaterade förbättringsförslag i den dagliga verksamheten.
 • Uppfylla gällande miljölagstiftning och andra aktuella normer och regelverk, som kan hänföras till miljöaspekterna.