Allmänna villkor

Dessa Allmänna Villkor (1.0) är tillämpliga vid användning av tjänsten Inyett där så avtalats mellan parterna.

 1. Definitioner
  Avtalet: Den offert eller handling som har undertecknats av båda parter och som utvisar parternas överenskommelse tillsammans med de bilagor som anges däri, inbegripet dessa villkor och PUB-villkoren.

   

  Tjänsten: Åsyftar tjänsten Inyett. Tjänsten Inyett kontrollerar och analyserar alla utbetalningar och leverantörer vid varje enskilt betaltillfälle. Inyett är en automatisk Tjänst som indikerar eventuella felaktigheter via mail till upplagda Inyett-användare hos Kunden. Indikationerna berör bland annat dubbelbetalningar, betalningar till bluffbolag, betalningar till bolag som saknar F-skatt, betalningar till bolag som har skulder hos kronofogden, avvikande betalmönster och betalningar som överstiger inställd limit. Utöver den automatiserade kontrollen av betalningar och leverantörer har Kund möjlighet att logga in i den webbaserade tjänsten om så avtalats. De olika segment som finns i den webbaserade tjänsten anges nedan. Vilken/vilka tjänster Kunden kan nyttja framgår av Avtalet.

  Inyett Search. Användarna kan söka information om alla Sveriges företag gällande bl.a. F-skatt, registrerat bluffbolag, aktuella och historiska skulder och betalningsanmärkningar, nyckeltal, koncernstruktur samt bedrägeri.

  Inyett Detect. Här loggas alla indikationer som användarna tar emot via mail. I loggen kan användarna dokumentera och följa upp samtliga indikationer.

  Inyett Analyze. Detaljerad statistik över alla betalningar, betalmönster och leverantörer. Användarna kan bland annat arbeta med branschstatistik och se transaktioner baserat på olika branscher, avtalstrohet samt selektera ut stora och små fakturor.

  Inyett Guard. En bevakningstjänst som ger användaren möjlighet att bevaka företag för att upptäcka förändringar som påverkar betalsäkerhet.

 2. Upplåtelse av licens
  1. Leverantören ger Kunden licens och rätt att tillåta avtalat antal användare att samtidigt använda Tjänsten och de programvaror som ingår i Tjänsten med användning av de lösenord som tilldelas Kunden. Leverantören ger härmed Kunden, mot erhållande av avgiften enligt detta Avtal, en tidsbegränsad, icke-exklusiv rätt att använda Tjänsten och ingående programvaror för Kundens interna bruk och med de begränsningar som framgår av Avtalet.
  2. Kunden får inte utföra dekompilering eller disassemblering av Tjänsten utom för att få Tjänsten att samarbeta med annan programvara som Kunden använder.
  3. Kunden är, såvida inte Leverantören särskilt medgivit sådan användning skriftligen i förväg, förbjuden att:
     1. använda Tjänsten för andra syften än den är avsedd för;
     2. överlåta, underlicensiera eller på annat sätt tillhandahålla Tjänsten för användning av tredje man, till exempel genom så kallad time sharing, som tjänst, genom servicebyråupplägg eller på annat sätt;
     3. göra gällande att Tjänsten eller programvaran är Kundens egendom;
     4. framställa exemplar av Tjänsten, delar av Tjänsten eller programvara som ingår i Tjänsten;
     5. dekompilera eller på annat sätt försöka utröna Tjänstens eller programvarans funktion eller anlita annan för att göra så;
     6. ändra eller utveckla annan mjukvara som använder sig av Tjänsten, eller
     7. ”hacka” Tjänsten, introducera virus, trojanska hästar eller annan skadlig eller oönskad kod (så kallad ”malware”) i Tjänsten eller genom ett oproportionerligt antal anrop till de servrar som tillhandahåller Tjänsten försvåra eller begränsa användning av Tjänsten för tredje man, eller försöka att göra något av ovanstående.
 3. Databaser
  Leverantören inhämtar dagligen information från olika databaser till sin server och denna information uppdateras var 24:e timme. Databaserna som används är Creditsafe, Bankgirot, Plusgirot, Svensk Handel samt Bolagsverket.
 4. Immateriella rättigheter
  1. Samtliga Immateriella Rättigheter och alla andra rättigheter i eller avseende Tjänsten eller programvara tillhör Leverantören, eller där så är tillämpligt, Leverantörens leverantör.
  2. Ingenting i detta Avtal skall utgöra en överlåtelse eller överföring av några Immateriella rättigheter eller andra rättigheter i Tjänsten eller programvaran till Kunden. Leverantören äger rätt att utan begränsning använda information om processers funktioner, prestanda, kapacitet och annan statistik eller liknande uppgift baserad på den Tjänstens bearbetning av Kundens data.
 5. Kundens ansvar
  1. Kunden skall använda Tjänsten i enlighet med de specifikationer och instruktioner som Leverantören har tillhandahållit. Kunden skall inte heller använda Tjänsten för andras syfte, utan har endast rätt att använda Tjänsten för Kundens egna syften.
  2. Kunden ansvarar för att överföra betalfiler och leverantörsregister till Leverantörens system. Leverantören förbinder sig att endast använda den icke-anonymiserade informationen från betalfilerna för Kundens räkning och inte för någon tredje part. Leverantören ska dock äga rätt att nyttja allmänt hållen information i Kundens betalfiler och leverantörsregister, såsom uppgifter om företagsnamn, bankkontouppgifter och annan liknande allmän betalningsinformation för att vidareutveckla Leverantörens generella databaser av betalningsmottagare och den allmänna prestandan för Tjänsten. Kunden samtycker till sådant nyttjande från Leverantörens sida, mot att Kunden å sin sida inom ramen för Tjänsten kan dra nytta av motsvarande information som andra kunder till Leverantören tillhandahåller för uppbyggnad av de generella databaserna och vidareutveckling av Tjänsten.
  3. Betalfiler som Kunden tillhandahåller till Leverantören sparas hos Leverantören i 90 dagar, varefter betalfilerna automatiskt raderas från Leverantörens system (med undantag för sådant allmänt hållen information som anges ovan).
  4. För Kundens användning av Tjänsten skall Kunden erlägga avgift enligt Avtalet. Priset justeras årligen med index 2,5% med månaden för detta avtals träffande som bas.
  5. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på utestående belopp till dess full betalning erlagts. Leverantören har dessutom rätt att utan föregående meddelande stänga av Kundens möjlighet att använda Tjänsten till dess full betalning erlagts eller säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.
  6. Kunden skall lämna uppgifter för Leverantörens arbete vid uppstart av Tjänsten, granska handlingar och meddela beslut samt i övrigt fortlöpande lämna de upplysningar som är nödvändiga för att Leverantören skall kunna genomföra sina åtaganden enligt Avtalet.
  7. Kunden skall tillse (i) att Kundens data är fritt från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig programvara eller kod, (ii) att Kundens data är i överenskommet format, samt (iii) att Kundens data på annat sätt inte kan skada eller inverka negativt på Leverantörens system eller Tjänsten.
  8. Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som Leverantören tillhandahåller för tillgång till Tjänsten, hanteras med sekretess. Kunden skall omedelbart meddela Leverantören för det fall obehörig fått tillgång till sådan information.
 6. Underhåll och data
  1. Leverantören skall tillhandhålla Tjänsten efter bästa förmåga och ansvarar inte för brister i Tjänstenivå såvida inte Leverantören agerat vårdslöst. Leverantören ansvarar endast för kommunikationen mellan Leverantören och Accesspunkten. Leverantören ansvarar således inte för att anslutningarna över internet fungerar.
  2. Leverantören kommer verka för att Tjänsten är tillgänglig för Kundens användning dygnet runt under årets alla dagar. Leverantören har emellertid rätt att när som helst och utan föregående meddelande stänga av tillgången till Tjänsten för brådskande underhåll eller för att skydda Tjänsten från obehöriga angrepp eller liknande. Leverantören skall dock, så långt möjligt, informera Kunden om när sådana avbrott kan komma att äga rum. Kunden har inte rätt till ersättning vid sådan bristande tillgång. Leverantören ansvarar inte heller för bristande tillgång som beror på avbrott eller kommunikationsproblem på internet eller andra privata och publika nätverk som används för att få tillgång till Tjänsten.
  3. Leverantören uppdaterar och vidtar felrättning löpande avseende Tjänsten. Om Kunden önskar mer omfattande teknisk support som kräver större insats och/eller åtgärder kan Kunden komma att debiteras. Debitering sker alltid i överenskommelse mellan båda Parter innan arbetet påbörjas
  4. I samband med Avtalets upphörande skall Kundens data returneras till Kunden. Detta gäller endast för den data som inte har blivit anonymiserad eller villkorad på annat sätt i enlighet med nedanstående punkt 6.5.
  5. Leverantören har rätt att anonymisera samtliga data i Tjänsten. Anonymiseringen skall ske på sådant sätt att det inte går att omvandla tillbaka till personuppgifter.
  6. All äganderätt till anonymiserad data tillfaller Leverantören som har rätt att bruka och lagra data utan begränsning i tiden.
  7. Leverantören äger även rätt att använda samtliga övriga data inom Tjänsten för statistiska ändamål
 7. Avstängning av Tjänsten
  För det fall Tjänsten utsätts för yttre angrepp, eller på annat sätt riskerar skada, har Leverantören rätt att stänga av eller begränsa åtkomsten till Tjänsten. Kunden skall snarast möjligt underrättas om det inträffade med uppgift om när Tjänsten förväntas vara åter tillgänglig.
  Om Kunden bryter mot Avtalet eller gällande lagstiftning, och detta kan medföra skada för Leverantören, har Leverantören rätt att stänga av Kunden från Tjänsten tills dess att överträdelsen upphört och skada är läkt.
 8. Ansvarsbegränsning
  1. Skulle skadeståndsansvar uppstå, skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, Leverantörens skadeståndsansvar vara begränsat till direkt skada och ett belopp som motsvarar 50 % av vad Kunden har erlagt i betalning för Tjänsten under den senast föregående 12-månadersperioden.
  2. Leverantören ansvarar inte för förlust av data.
  3. Leverantören ansvarar inte för eventuella felaktigheter i information som inhämtas från informationsdatabaser i punkt ”Databaser”. Leverantören friskriver sig vidare från ansvar, och ersätter inte eventuella förluster hos Kunden, med anledning av eventuella felaktigheter i Tjänsten som leder till bland annat, men inte uteslutande, att en faktura blivit fel och missats eller s.k. dubbelfakturering.
  4. Kunden skall, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, framställa krav på skadestånd till Leverantören senast inom 3 månader från skadetillfället.
 9. Avtalsbrott och förtida uppsägning
  1. Vardera Part har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:
   a) den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och avtalsbrottet inte fullt ut avhjälpts senast fjorton (14) dagar från att avtalsbrytande part erhållit skriftligt meddelande från den andra parten med begäran om rättelse;
   b) den andra parten ställer in sina betalningar, beslutar om frivillig eller ofrivillig likvidation, ansöker om företagsrekonstruktion eller konkurs (eller om annan ansöker parten i konkurs) eller om part på annat sätt kan anses vara på obestånd.
 10. Konfidentialitet
  1. Parterna förbinder sig härmed att under avtalstiden och efter Avtalets upphörande iaktta sekretess och därmed inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information, vilken part erhåller från den andra parten med anledning av Avtalet. I denna punkt angivna bestämmelser gäller såvida Parterna inte har tecknat ett separat sekretessavtal som innebär ett längre gående sekretessåtagande mellan Parterna.
  2. Med ”Konfidentiell Information” avses i detta Avtal all information om Tjänsten och om innehållet i detta Avtal samt varje annan upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats skriftligen eller icke, med undantag för
     1) upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i detta Avtal,
     2) upplysning, som Part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra parten,
     3) upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje part utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne, och
     4) upplysning som Part är skyldig att utlämna enligt lag, förordning, domstolsbeslut eller börsregler, eller motsvarande.
   I fall som avses under 3) ovan har dock Part inte rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra Parten enligt detta Avtal.
  3. Det åligger Part att tillse att anställda och anlitade konsulter som kan antas komma i kontakt med Konfidentiell Information är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Part enligt detta Avtal.
  4. Part åtar sig att följa av den andra Parten meddelade skäliga regler om datasäkerhet.
 11. Överlåtelse
  Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra Partens skriftliga godkännande. Leverantören har dock rätt att, genom meddelande till Kunden, överlåta eller pantsätta rätten att erhålla betalning av tjänsteavgiften eller del därav.
 12. Force Majeure
  Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet (Force majeure) som Part inte råder över och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom Force majeure skall bl.a. anses krig, krigshandling, terrorattack, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden eller andra omständigheter som part inte råder över. För att få befrielse enligt denna punkt skall Part utan dröjsmål skriftligen meddela den andra parten härom. Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd äger part under angivna omständigheter häva Avtalet om motpartens fullgörande av väsentlig förpliktelse försenats med mer än 2 månader.
 13. Avtalstid
  1. Avtalet gäller för överenskommen tid. Om inte Avtalet sagts upp till upphörande skriftligen av endera Part senast en (1) månad före avtalstidens utgång, förlängs avtalstiden automatiskt därefter med tolv (12) månader i taget med oförändrad uppsägningstid.
  2. Efter Avtalets upphörande, oavsett orsak, skall dock punkt ”Konfidentialitet” fortsätta att gälla utan tidsbegränsning.
  3. Leverantören har rätt att säga upp Avtalet om Leverantören kommer upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten. Sådan uppsägning träder i kraft tidigast sex (6) månader från Leverantörens skriftliga meddelande därom.
  4. Vid Avtalets upphörande skall Kunden genast upphöra med all användning av Tjänsten och ingående programvaror. Kunden skall, om tillämpligt, genast avinstallera lokalt installerade programvaror som erhållits av Leverantören och enligt Leverantörens instruktion förstöra eller återsända alla kopior av installationsmedia och säkerhetskopior av sådana programvaror och till Leverantören skriftligen intyga att inga kopior därav finns i Kundens besittning.
  5. För det fall detta Avtal sägs upp av någon av Parterna, så sparar Leverantören Kundens information under sex (6) månader för det fall Kunden önskar återaktivera Tjänsten och raderas därefter. Kunden kan skriftligen begära att informationen raderas innan utgången av den angivna sexmånadersperioden. Leverantören har dock alltid rätt att behålla sådan information som kan behövas för Leverantörens arkivändamål eller som dokumentation för Tjänstens utförande åt Kunden.
 14. Övrigt
  1. Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal med bilagor.
  2. Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av Parterna.
  3. Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav visa sig ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt, såvitt inte Parts åtaganden utan den ogiltiga delen av Avtalet framstår som oskäligt betungande.
  4. Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet skall inte innebära att Part frånfallit sin rätt i sådant avseende. Skulle Part vilja avstå från att utnyttja viss rättighet eller att påtala visst förhållande skall sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt fall.
 15. PUB-villkor
  Inom ramen för fullgörande av Avtalet kan Leverantören komma att behandla personuppgifter för Kundens räkning och på Kundens instruktion. Vid sådana behandlingar ska Leverantören anses vara personuppgiftsbiträde och Kunden anses vara personuppgiftsansvarig. PUB-villkoren reglerar personuppgiftsbiträdets hantering av personuppgifter för den personuppgiftsansvarige och återfinnes på https://www.inyett.se/pub-villkor. För det fall att bestämmelse i PUB-villkoren står i strid med Avtalet i övrigt skall Avtalet i övrigt äga företräde framför bestämmelse i PUB-villkoren om inte annat anges i den aktuella bestämmelsen och om inte detta leder till ett uppenbart oskäligt utfall.
 16. Tillämplig lag
  Detta Avtal skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt.
 17. Tvist
  Tvist i anledning av Avtalet skall slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts (”SCC”) Regler. Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att SCC:s Skiljedomsregler skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall SCC också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg och språket för förfarandet skall vara svenska.