Choose language

Säkerhet

GDPR

Vår målsättning är att du ska vara trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Inyett AB. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Nedan finner du Inyetts sekretesspolicy.

Personuppgiftsansvar och kontakt
Inyett AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som uppges nedan.
Har du frågor, synpunkter eller vill utöva någon av de rättigheter du har som registrerad enligt EU:s dataskyddsförordning (2016/679), GDPR, är du välkommen att kontakta oss via e-​postadressen rade.kocovski@inyett.se eller ringa oss på telefonnummer 042-21 00 07. 
När sker behandling av personuppgifter?
Inyett AB behandlar dina personuppgifter när du:
• Ansöker om ett testkonto
• Anmäler dig till utbildningar
• Köper abonnemangstjänst
• Anmäler dig till nyhetsbrev
• Söker lediga tjänster eller anmäler intresse för anställning hos oss
• Deltar i undersökningar
• Söker kontakt med oss i övrigt
• Marknadsföringsutskick

Registrerade uppgifter
Inyett ABs kunder är juridiska personer. När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-​postadress till arbetsplatsen.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. Inyett AB:s strävan är att inte samla in eller spara känsliga personuppgifter. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett seminarium eller utbildning, att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingen av
personuppgifter
När du anmäler dig till våra utbildningar och seminarier, ansöker om testkonto, beställer tjänster eller nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt kundregister och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Inyett ABs tjänsteutbud. När du ansöker om testkonto, söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter
Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i kundregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Inyett AB, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet i en kurs eller ett seminarium eller för att utföra beställningen. Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss.

I samtliga ovan nämnda situationer är Inyett AB personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Inyett AB använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa Inyett ABs instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Inyett ABs instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer, det sker ingen överföring av personuppgifter utanför EU/EES.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.

Registerutdrag och rättelser
Rätt till tillgång
Du som registrerad, fysisk person har rätt att få tillgång till de personuppgifter Inyett AB behandlar om dig.

Rätt till rättelse
Du som registrerad, fysisk person har rätt att få dina felaktiga personuppgifter rättade av Inyett AB. Observera att detta endast gäller faktamässigt eller juridiskt felaktiga uppgifter.

Rätt till radering
Du som registrerad, fysisk person har under vissa förutsättningar rätt att få alla dina personuppgifter helt raderade av Inyett AB. Detta gäller dock inte för personuppgifter som Inyett AB måste spara enligt gällande lagkrav eller för att kunna uppfylla ett avtal.

Rätt till dataportabilitet
Du som registrerad, fysisk person har rätt att få dina personuppgifter porterade för att kunna byta tjänsteleverantör. Inyett AB ska då tillhandahålla dina personuppgifter till dig i ett allmänt använt, maskinläsbart format.

Rätt att tacka nej till direktmarknadsföring
Du som registrerad, fysisk person har alltid rätt att tacka nej till alla former av direktmarknadsföring från Inyett AB. Behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte ska då upphöra omgående. Inyett AB sparar sedan e-​postadresserna till de kunder som tackat nej till direktmarknadsföring i en så kallad ”spärrlista” för att kunna säkerställa att ingen ny direktmarknadsföring skickas ut till dem.

Behandling som grundar sig på samtycke
Har den registrerade lämnat samtycke för en specifik personuppgiftsbehandling har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. All behandling ska då avbrytas omgående av Inyett AB. Observera att ett återkallande av samtycke inte gör den behandling som tidigare skett med stöd av samtycket olaglig.

Besökaridentifiering, cookies och loggar
På vår webbplats används ”cookies”. ”Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av ”cookies”. Den ena är ”sessions-​cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är ”varaktiga cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. Inyett AB upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in. Denna information lämnas inte ut till utomstående.

Säker identifiering och handläggningstid
För att Inyett AB ska kunna tillmötesgå den registrerades rättigheter enligt GDPR krävs att Inyett AB kan verifiera den registrerades identitet. Medarbetare hos Inyett AB kan därför behöva återkomma till den registrerade med kontrollfrågor. Har den registrerade begärt att få utöva någon av sina rättigheter, och den registrerades identitet är säkerställd, ska den registrerades begäran ha tillmötesgåtts inom en månads tid. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. Inyett AB ska underrätta den registrerade om en sådan förlängning inom en månad från det att begäran mottagits samt ange orsakerna till förseningen.

Säkerhet
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Inyett AB har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Marknadsföring
I marknadsföringssyfte behandlar Inyett AB e-​postadresser som används av fysiska personer i deras yrkesroller kopplat till vilket rättsområde som är relevant för den fysiska personen baserat på vilket område hen arbetar inom. E-​postadressen används sedan för att göra riktade marknadsföringsutskick. I detta fall har Inyett AB gjort en intresseavvägning och konstaterat att Inyett AB har ett intresse av att kunna marknadsföra sig som företag.

Personuppgifter som används i marknadsföringssyfte på det här sättet sparas tills de inte längre är aktuella.

Sociala medier
På Inyett ABs konton i sociala medier publiceras ibland foton med tillhörande namn på exempelvis kunder eller mässdeltagare. I sådana fall inhämtas samtycke från den personen i samband med publiceringen. För detta används en samtyckesblankett som tillhandahålls av den medarbetare hos Inyett AB som har kontakt med den registrerade vid fototillfället.

Utgivningsbevis
Inyett AB innehar ett utgivningsbevis som omfattar den inloggade delen av Inyett. Den delen av Inyett ABs verksamhet är därmed undantagen från GDPR och kompletterande nationell lagstiftnings tillämpningsområde.

Inyett har utgivningsbevis för databas. www.inyett.se är en grundlagsskyddad databas. Utgivningsbeviset ger webbplatsen www.inyett.se samma grundlagsskydd för yttrandefrihet som radio, tv och tidningar har för sina databaser. Ansvarig utgivare för inyett.se är Catherine Borgkvist, utsedd av Inyett AB.
Ladda ner Utgivningsbevis (PDF)

Tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet rörande personuppgiftsbehandling och dataskydd.

Som registrerad har du rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten om du upplever att dina rättigheter har åsidosatts av en personuppgiftsansvarig.

Telefon: 08-657 61 00
E-​post: imy@imy.se

Kamerabevakning
Personuppgiftsansvarig
Inyett AB
Redaregatan 50
252 36 Helsingborg
042 – 21 00 07
www.inyett.se

Dataskyddsombud
Catherine Borgkvist
catherine.borgkvist@inyett.se

Information om behandling
Vi lagrar material i sju (7) dagar.

Ändamål med kamerabevakningen
Vi kamerabevakar i syfte att förhindra och utreda brott.

Registrerades rättigheter
Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter.

För ytterligare information om denna kamerabevakning, inklusive dina rättigheter, se den personuppgiftsansvariges fulla information ovan.